Virksomhedsoplysninger

Information i henhold til oplysningspligt:

Søby & Partnere Advokatfirma v/Niels Søby er etableret på følgende adresse:
Vester Voldgade 86, 2. th.
1552 København V

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 15 80 00, på direkte telefonnummer til Niels Søby + 45 33 13 34 71, og på e-mailadressen ns@sobylaw.dk.

Vores CVR-nummer er: 34856095

Søby & Partnere er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Søby & Partnere har klientbankkonto i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilte konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Niels Søby hos Søby & Partnere er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Niels Søby hos Søby & Partnere er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Søby & Partnere, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Søby & Partnere anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Niels Søby hos Søby & Partnere er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Søby & Partnere og/eller utilfredshed med advokat Niels Søbys adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.